ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙНАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Головне зображенняУкрГМІ
Відділ гідрохімії
Знаємо все про хімічний склад, якість та стан поверхневих вод України
Зображення відділу

Історія відділу

Хімічний склад поверхневих вод є вагомою складовою водних екосистем і забезпечує умови існування гідробіонтів. Серед різних компонентів вирішальну роль у пристосуванні водяних організмів до умов середовища відіграє вміст головних солей та біогенних елементів; наявність достатньої кількості кисню забезпечує життя і долає органічне забруднення, а мікроелементи впливають на перебіг метаболічних процесів.

Основні особливості хімічного складу вод суші та їхні регіональні закономірності сформувалися на ранніх стадіях геологічного процесу, однак господарська діяльність людини, кліматичні зміни суттєво вплинули на прояв окремих процесів та стійкість водних об’єктів до стороннього впливу.

Відділ гідрохімії, який розпочав свою діяльність у 1998 р., фокусується на дослідженні закономірностей формування геохімічних потоків компонентів хімічного складу води у межах річкових водозборів; міграційної здатності окремих елементів у гетерогенних середовищах водних екосистем, їхньої буферної ємності та стійкості по відношенню до впливу різноманітних чинників. Для забезпечення інтегрованого управління поверхневих вод розробляємо теоретичні основи та методології визначення фонових значень показників хімічного складу водних об’єктів, методів оцінки антропогенного впливу та реалізуємо свої напрацювання для річкових басейнів України.

Впроваджуємо іноваційні моделюючі комплекси для прогнозування емісії окремих компонентів та моделювання заходів зменшення забруднення вод; дослідження впливу кліматичних змін на хімічний склад поверхневих вод.

Ми забезпечуємо науково-методичне забезпечення мережі спостереження державного моніторингу вод шляхом впровадження сучасних методик та методів здійснення спостережень за елементами хімічного складу поверхневих вод та виконання аналітичних робіт, розроблення автоматизованих систем аналізу даних, багаторічних тенденцій зміни хімічного складу водних об’єктів.

Для розшифровки окремих процесів, які одночасно протікають у водних об’єктах, фахівці відділу застосовують синтетичний підхід, що поєднує географічні методи вивчення умов і факторів формування хімічного складу поверхневих вод з дослідженням фізико-хімічних процесів трансформації речовин у різноманітних ланках водних екосистем.

Кінцеві практичні кроки досягаються шляхом впровадження методичних і прикладних розробок, вирішенні конкретних екологічних завдань як на окремих водних об’єктах, річкових басейнах, так і для оцінки глобальних екологічних змін поверхневих вод України у цілому.


Завідувач відділу гідрохімії - Осадча Наталія Миколаївна, доктор географічних наук, професор

044-525-86-73
nosad@uhmi.org.ua

Співробітники

Ім'яПосадаНауковий ступіньНаук. профіль
Осадча Наталія Миколаївна
Завідувач відділу гідрохімії
Доктор географ. наук, професор
Ухань Ольга Олександрівна
Зав. лабораторії
Кандидат географічних наук
Осипов Валерій Валерійович
Завідувач лабораторії
Кандидат географічних наук
Лузовіцька Юлія Анатоліївна
Ст. наук. співроб.
Кандидат географічних наук
Клебанов Денис Олександрович
Ст. наук. співроб.
Кандидат географічних наук
Ковальчук Леонід Адамович
Ст. наук. співроб.
Кандидат географічних наук
Пальваль Ірина Миколаївна
Ст. наук. співроб
Кандидат хімічих наук
Артеменко В’ячеслав Андрійович
Наук. співроб.
Білецька Світлана Володимирівна
Наук. співроб.
Костецький Олександр Михайлович
Науковий співробітник
Спеціаліст із інформаційних управляючих систем та технологій
Бончковський Андрій Сергійович
Науковий співробітник
Магістр екології
Шевчук Ірина Олександрівна
Мол. наук. співроб.
Нікоряк Віктор Васильович
Молодший науковий співробітник, аспірант
Спеціаліст з екології та охорони навколишнього середовища
Верхулевська Тетяна Олександрівна
Провідн. інженер
Нікітенко Наталія Іванівна
Провідний інженер, UI/UX дизайнерка
Моссур Герман Сергійович
Інженер першої категорії, фронтенд розробник
Магістр Прикладної математики
Матвієнко Євгеній Григорович
Інженер першої категорії, фронтенд розробник
Магістр інформаційних систем та технології
Рогожина Алла Савівна
Інженер I катег.
Найда Євген Іванович
Провідн. інженер

Публікації (статті, книги та тематичні публікації)

Статті:
Поки немає
Книги:
Набиванець Б.Й., Осадчий В.І., Осадча Н.М., НабиванецьЮ.Б.
Аналітична хімія поверхневих вод
К.: Наукова думка, 2007. – 455 с ISBN 978-966-00-0676-8
У монографії наведено результати багаторічних досліджень хімічного складу та якості поверхневих вод України, отриманих на основі функціонування системи базового моніторингу Державної гідрометеорологічної служби МНС України. Детально викладено сучасні титриметричні, спектрометричні, хроматографічні, кінетичні та тест-методики визначення фізичних властивостей, основних неорганічних і органічних компонентів поверхневих вод суходолу. Для фахівців хіміко-аналітичних та екологічних лабораторій міністерств і відомств, діяльність яких пов’язана з моніторингом навколишнього природного середовища. Монографія буде корисною для викладачів і студентів вузів, які спеціалізуються на кафедрах аналітичної хімії, гідрохімії, промислової екології, гідробіології, – майбутніх фахівців екологічного профілю.
Читати далі
Замовити
Осадчий В.І., Набиванець Б.Й., Осадча Н.М., Набиванець Ю.Б.
Гідрохімічний довідник. Поверхневі води України. Гідрохімічні розрахунки. Методи аналізу.
Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. - К.: Ніка-Центр, 2008, 656 c.
Узагальнено результати багаторічного моніторингу (1995-2006 рр.) за хімічним складом поверхневих вод, атмосферних опадів, що здійснюється Державною гідрометеорологічною службою МНС України. Наведені середні, максимальні та мінімальні концентрації основних хімічних інгредієнтів та найбільш поширених забруднювальних речовин у річках, водосховищах та озерах України. Представлені індекси якості води та їх динаміка протягом 1995-2006 рр. Сформовано масив вихідних даних для виконання гідрохімічних розрахунків. Наведена характеристика класичних та сучасних методів аналізу вод. Розраховано на спеціалістів, які працюють в галузі охорони навколишнього природного середовища, гідрохімії, гідрології, гідробіології, санітарної токсикології та аналітичної хімії довкілля, а також на викладачів, аспірантів і студентів вищих учбових закладів відповідних спеціальностей.
Читати далі
Замовити
В.К. Хільчевський, В.І. Осадчий, С.М. Курило.
Основи гідрохімії
підручник – К. : Ніка-Центр, 2012. – 312 с., 24 c. SBN 978-966-521-559-2
У підручнику викладено теоретичні основи гідрохімії, а також особливості регіональних і прикладних гідрохімічних досліджень з елементами гідроекології. Показано особливості хімічного складу різних типів природних вод, а також ви-світлено питання радіоактивності гідросфери. Наведено характеристику методів аналітичних досліджень і узагальнення гідрохімічної інформації, оцінки якості води та заходів щодо охорони водних об’єктів від забруднення. Для студентів географічних та гідрометеорологічних факультетів універси-тетів, фахівців у галузі використання і охорони водних ресурсів.
Читати далі
Замовити
Osadchy V., Nabyvanets B., Linnik P., Osadcha N., Nabyvanets Ju.
Processes Determining Surface Water Chemistry
Springer, 2016.- 240 p. ISBN 978-3-319-42158-2, DOI: 10.1007/978-3-319-42159-9
This monograph presents major hydrological, physicochemical and biological processes determining the formation of hydro-physical properties and chemical composition of terrestrial surface waters. Generalized hydro-physical, hydro-chemical and hydro-biological parameters affecting the surface water quality, in particular in Ukraine, are provided; a methodology for determining classes and categories of surface waters based on their ecological quality indexes is suggested. As per hydrological processes, the authors place special emphasis on the interrelation between water runoff and chemical composition of water objects, on hydrodynamic processes, effects of hydro-physical factors on dissolved oxygen concentrations, water turbidity and color, as well as on the role of bottom sediments in forming water chemistry. For physicochemical processes the emphasis is placed on acid–base and redox equilibriums, settling out of slightly soluble compounds, heavy metals’ complexing ability and their distribution in the «water—suspended solids—benthic sediment» system. For biological processes the priority is given to the role of hydrobionts in forming of surface water characteristics (pH, Eh, con-centrations of dissolved oxygen, biogenic elements, organic compounds, as well as buffer capacity of freshwater ecosystems to bind heavy metals in complex compounds). General description of anthropogenic factors affecting the process of forming natural waters’ properties is presented. The monograph is intended for specialists of ecological organizations, scientists, lecturers and students of higher education institutions who investigate the patterns of formation of water properties and work on the development of methodologies to model and design such properties.
Читати далі
Замовити
Осадчий В.И., Самойленко В.Н., Набиванец Ю.Б.
Информационный менеджмент экологического оздоровления международного бассейна Днепра.
К.: Ника-Центр, 2004. – 152 с.
Изложены научные и прикладные результаты деятельности Межгосударственного днепровского центра информационного менеджмента, созданного в рамках Программы ПРООН-ГЭФ экологического оздоровления международного бассейна Днепра. Приведена общая концепция информационного менеджмента с учетом имеющегося международного опыта управления речными бассейнами и современных технологий. Диагностированы первопричины ухудшения экологического состояния днепровского бассейна с отображением трансграничных аспектов. Проанализированы предмет, особенности и проблемы экологического информационного менеджмента на межгосударственном и национальных уровнях, касающиеся нормативно-правовой базы, водных ресурсов и водопользования, химического состава, качества воды и сохранения биоразнообразия в бассейне Днепра. Рассмотрена созданная и размещенная на веб-сайте электронная база экологических данных по бассейну Днепра и проект Регламента межгосударственного обмена информацией. Обоснованы ключевые позиции перспективного создания Международной геоинформационной системы "Днепр" и развития экологического информационного менеджмента в целом. Для управленцев, ученых, специалистов, преподавателей и студентов, чьи профессиональные интересы связаны с охраной гидросферы и международным гидроэкологическим сотрудничеством.
Читати далі
Замовити
Забокрицька М.Р., Хільчевський В.К., Манченко А.П.
Гідроекологічний стан басейну Західного Бугу на території України.
Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - К.: Ніка-Центр, 2006. - 184 с.
У монографії розглядається комплекс питань, присвячених вивченню закономірностей формування хімічного складу води, гідрохімічного режиму та стоку хімічних речовин річок басейну Західного Бугу. Подано результати розрахунку іонного стоку з української та польської частин басейну. Висвітлено особливості часової та просторової динаміки якості річкових вод басейну. Охарактеризовано стан ведення національного та транскордонного моніторингу.
Читати далі
Замовити
В.К. Хільчевський В.І. Осадчий С.М. Курило
РЕГІОНАЛЬНА ГІДРОХІМІЯ УКРАЇНИ
ВПЦ "Київський університет", 2019. – 343 с.
Розглянуто регіональні закономірності поширення, режиму та формування основних компонентів хімічного складу природних вод суші, атмосферних опадів, вод морів України. Висвітлено питання стоку розчинених у природних водах речовин і хімічної денудації, наведено результати досліджень антропогенного впливу на хімічний склад води. Для студентів, які навчаються за спеціальністю «Науки про Землю» (освітня програма з гідрології).
Читати далі
Замовити
Тематичні публікації:
Поки немає

Структура Відділу гідрохімії


Структурно Відділ гідрохімії складається з 2-х лабораторій:

-регіональних гідрохімічних досліджень;

-моделювання річкових систем.


Дослідницькі теми і проєкти


Поточна наукова тематика:

Поточна наукова тема виконується відповідно до Плану НДР УкрГМІ

10/24 Науково-методичний супровід моніторингу поверхневих вод України та розроблення веб-базованої інформаційно-аналітичної системи оцінки їхнього екологічного стану, 2024 - 2026


Міжнародні проєкти і гранти


Поточні проєкти:

Міжнародна Комісія із захисту басейну р. Дунай, ICPDR (м. Відень) - Осадча Н.М. офіційний експерт України групи з питань оцінки забруднення і розроблення заходів, а також цільової групи щодо забруднення нітратними сполуками.

 

Coordinated Danube Action for the Titanic Endeavor of Tackling Hazardous Substances water pollution under changing pressures, challenges and targets - Tethys.

Duration: 01.2024-12.2026

Financing: Interreg Danube Region Programme co-financed by the European Union, Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Regions and Water Management


Implemented in partnership with the ICPDR, Austria, Hungary, Bulgaria, Romania, Ukraine, Slovak Republic, Slovenia, Montenegro, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia

Міжнародні партнери:

Technische Universitaet Wien (TU Wien) – лідер проєкту

Environment Agency Austria (UBA)

Budapest University of Technology and Economics (BME), Ungarn

Bulgarian Water Association (BWA), Bulgaria

Croatian Waters (HV), Croatia Jaroslav Černi Water Institute, Serbia

Jozef Stefan Institute (JSI), Slovenia

National Administration „Romanian Waters” (NARW), Romania

Public Institution “Vode Srpske” (JUVS), Bosnia and Herzegovina

Water Research Institute (WRI), Slovakia

Center for Ecotoxicological Research Podgorica (CETI), Montenegro

International Commission for the Protection of the Danube River (ICPDR)


Webpage: https://interreg-danube.eu/projects/tethys


Проект спрямований на вирішення титанічного завдання щодо ефективного подолання забруднення води небезпечними речовинами (НР) у контексті нових зовнішніх викликів і проблем, серед яких зміна клімату, енергетична криза і ризики забруднення. У зв’язку з цим він носить ім'я давньогрецької богині прісних вод із сімейства титанів- ТЕТІС.

 Транснаціональне перенесення забруднення НР набуває ще ширших і складніших екологічних, соціальних, політичних і правових вимірів, ніж раніше; таким чином, у проєкті  паралельно розглядаються два масштаби - національний для окремих країн басейну річки Дунай (БРД) і транснаціональний, що стосується БРД в цілому.

Спираючись на результати проекту DTP Danube Hazard m3c та інших проектів і ініціатив, ТЕТІС має на меті вирішити проблему забруднення води НР за допомогою цілісного набору заходів, які будуть розроблені, протестовані та надані національним організаціям та Міжнародній комісії із захисту басейну Дунаю (МКЗД) відповідні, цілеспрямовані та економічно ефективні процедури, робочі процеси та інструменти. Розроблені рішення будуть гармонізовані в масштабі БРД і водночас адаптовані до національної специфіки дунайських країн, з особливим акцентом на узгодженні ноу-хау, методів та інструментів між територіями ЄС і країнами поза його межами. Запланований підхід охоплюватиме всі необхідні кроки від моніторингу та хімічного аналізу, управління даними та їх обробки до моделювання викидів та оцінки ризиків.

До кінця проекту країни, що входять до складу БРД, спільно розроблять відповідні стратегії для визначення пріоритетності ресурсів, що виділяються на моніторинг, та вибору найбільш підходящих методів і процедур для створення надійної бази даних для інвентаризації викидів НР, включаючи конкретні шляхи, які поки що недостатньо представлені. Це виходить далеко за межі оптимізації поточних програм моніторингу, що виконуються країнами, які зосереджені на оцінці стану забруднення води. Виявлення та усвідомлення нових речовин, що викликають занепокоєння, а також регуляторні зміни щодо їх гранично допустимих рівнів у водних ресурсах створюють нові методологічні проблеми, оскільки дуже низькі порогові рівні вимагають надзвичайно чутливого хімічного аналізу, включаючи сполуки, які раніше не були охоплені обов'язковими програмами моніторингу (наприклад, PFAS та фармацевтичні препарати), і для яких ще не існує усталених аналітичних процедур.

Щоб відповісти на цей виклик, ТЕТІС об'єднає і передасть наявні ноу-хау, розроблені в інших наукових проектах та інституційних ініціативах, проведе міжлабораторні порівняння і спільно розробить детальні протоколи на основі отриманих уроків. Це негайно покращить хімічні аналізи та інституційну спроможність обраних установ протягом періоду реалізації проекту і буде дуже цінним для всіх інших лабораторій у БРД, які стикаються з тими самими проблемами.

Нові бази даних з НР разом з пакетами обробки даних та оцінки забруднення, а також комплексні моделі викидів НР, які вкрай необхідні для створення кадастрів викидів НР та належної оцінки, планування і визначення пріоритетів дій та заходів, будуть повністю впроваджені в якості оперативних інструментів на національному рівні. Національні рішення адаптуються до кожної країни на основі територіальних та інституційних потреб, зберігаючи при цьому високий рівень сумісності, щоб полегшити звітування, координоване впровадження та оцінку заходів у транскордонному вимірі. Застосовуючи принцип "навчання на практиці", основна увага приділяється спільній демонстрації та поетапному впровадженню цих складних інструментів, щоб до кінця проекту партнери впровадили їх у повному обсязі і стабільно підвищили свою інституційну спроможність.

Таким чином, проект ТЕТІС заповнює значні прогалини в знаннях, спроможності та наявності діючих інструментів між країнами ЄС та країнами, що не входять до ЄС. Впровадження таких інструментів стане проривом для оцифрування, сталого управління, страхування якості та повного використання екологічних даних, а також для можливості проведення вперше нових складних видів аналізу ризиків, що вимагаються новими політичними пропозиціями ЄС у сфері якості води. Паралельно з цим, до кінця проекту МКЗД матиме повністю оперативну і придатну для використання транснаціональну базу даних з НР у поєднанні з пакетом обробки даних і оцінки забруднення, а також транснаціональну модель викидів НР для підтримки регулярної транснаціональної оцінки стану, ризиків і сценаріїв на основі моделювання для підтримки політики в умовах нових складних викликів і тиску. Нарешті, ТЕТІС розробить спільну скоординовану стратегію, яка буде прийнята і включена в ПУРБ до 2027 року, з визначенням пріоритетних заходів для ефективного, орієнтованого на майбутнє контролю за НР в басейні річки Дунай, розроблену на основі надійної доказової бази та нових підходів до оцінки ризиків, що дозволить правильно відповісти на нові виклики.Water resources of Ukraine under future climate

Financing: EURIZON Fellowship Programme.

Duration: 2024


Climate-induced drought or flood and its impact on the environment and agriculture production in Ukraine and Texas

Implemented in partnership with the Texas A&M AgriLife Research, USA

Duration: 01.2023-04.2025

Financing: International Business Machine Corp., IBM, USA


Implementation of remote sensing and communication support into Ukrainian forest and water monitoring systems

Implemented in partnership with the Tartu Observatory, University of Tartu, Estonia. 

Duration: 01.2023-08.2024

Financing: EU


Isotope Data Network for Precipitation and Rivers in South-Western and Central Ukraine

Duration: 2020-2026.

Financing: International Atomic Energy Agency (IAEA) Research Contract


Завершені проєкти


Development of the 1-year initial assessment of the environmental impacts of the war against Ukraine on water resources

Duration: 2023

Financing: Organization for Security and Co-operation in Europe, OSCE

Identifying causes of heavy metal pollution in the areas of high anthropogenic pressures in the Siverskyi Donets river basin considering heavy metals background concentrations in the region

Duration: 2021

Financing: Organization for Security and Co-operation in Europe, OSCE


«Analysis of programs and activities, as addition to the anthropogenic impacts analysis in the Siversky Donets basin

 Duration: 2021

Financing: UNICEF


Danube Hazard m3c: Tackling hazardous substances pollution in the Danube River Basin by Measuring, Modelling-based Management and Capacity Building (Danube Hazard m3c)

Duration:

07.2020-12.2022

Financing:

Interreg Danube Transnational Programme

Official project web-site: https://dtp.interreg-danube.eu/approved-projects/danube-hazard-m3c

УкрГМІ -  асоційований стратегічний партнер, відповідальна особа Осадча Н.М.


“Development of draft river basin management plan for Dnipro river basin in Ukraine: phase 1, step 2 – analysis of pressures & impact, risk assessment, environmental objectives for surface water bodies”

Duration:

07.2020-12.2022

Financing:

European Union Water Initiative Plus for Eastern Partnership Countries, EUWI+ East, (UNECE, OECD, Umweltbundesamt GmbH, Austria & International Office for Water, France)

 Official project web-site: https://www.euwipluseast.eu/en/


To conduct pressure and impact assessment on the surface water bodies from diffuse sources pollution in the Dniester river basin within Ukraine,

Duration: 2020

Financing: Organization for Security and Co-operation in Europe, OSCE


Assessment of the surface water in Ukrainian part of the Dniester basin

Duration: 2018

Financing: Organization for Security and Co-operation in Europe, OSCE


Pressure and impact assessment on the surface water bodies including analysis from diffuse source pollution in the Siverskiy Donets river basin

Duration: 2018

Financing: Organization for Security and Co-operation in Europe, OSCE


Development of draft river basin management plan for Dnipro river basin in Ukraine: phase 1, step 1 – description of the characteristics of the river basin

Duration: 2018

Financing: UNECE, OECD, Umweltbundesamt GmbH, Austria & International Office for Water, France in the frame of  European Union Water Initiative Plus for Eastern Partnership Countries, EUWI+ East


Impacts of global climate changes on water resources in Ukraine estimated by variability of river discharges and hydrograph components

Duration: 2017-2019

Financing: Ukrainian NAS- Slovak AS joint research project.


Management of Transboundary Rivers – Identification of Science-Based Goals and Fostering Trilateral Dialogue and Cooperation

Duration: 2016-2019

Financing: Volkswagen Stiftung VW-S, EU


Support to Ukraine in approximation of the EU environmental acquis     

Duration: 2017-2018

Financing EPTISA Servicios de Ingeniería S.L. (Spain)


Enhanced support to the Ukrainian authorities responsible for the implementation of the Danube and the Ramsar Convention

Duration: 2011-2012

Financing EU Project


Supporting Ukraine in the implementation of the Danube and Ramsar Conventions

Duration: 2009-2010

Financing EU Project


Development and Implementation of the Interagency Information and Analytical Database "Chemical Composition and Quality of Surface Waters of the Dnipro Basin"

Duration: 2002-2003

Financing: International program of the Global Environment Facility (GEF) "Ecological rehabilitation of the international Dnipro basin"


 Identification and assessment of hot spots in the Dnipro basin

Duration: 1998–2000 

Financing International program of the Global Environment Facility (GEF) "Ecological rehabilitation of the international Dnipro basin"


Послуги


Підготовка наукових кадрів


Аспіранти


Бончковський Андрій Сергійович. Період навчання 2021-2024 рр.

Тема роботи: «Моделювання навантаження біогенними елементами сільськогосподарських водозборів лісостепової зони України (на прикладі річки Сула)».

Наукові керівники: Осадча Н.М., д.г.н.; Осипов В.В., к.г.н.


Нікоряк  Віктор Васильович.  Період навчання 2023-2026 рр.

Тема роботи: «Прогнозування зон затоплення р. Прут на репрезентативних ділянках».

Наукові керівники: Осадча Н.М., д.г.н.; Осипов В.В., к.г.н. 


Захищені дисертаційні роботи 


Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук:

 • Осадчий В.І. Методологічні основи дослідження чинників та процесів формування хімічного складу поверхневих вод України.- 2008 р.
 •  Осадча Н.М. Закономірності міграції гумусових речовин у поверхневих водах України.- 2011р.


Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук :

 • Забокрицька М.Р. Гідрохімічний режим та оцінка якості річкових вод басейну Західного Бугу на території України.-2005 р.
 • Ухань О.О. Особливості формування хімічного складу та якості поверхневих вод басейну р. Сіверський Донець.-2007 р.
 • Лузовіцька Ю.А. Стік розчинених речовин р. Десна та розроблення методів його моделювання.-2017 р.
 • Осипов В.В. Моделювання стоку сполук нітрогену та фосфору з водозборів малих річок лісової зони України (на прикладі р. Головесня).-2017 р.
 • Клебанов Д.О. Стік розчинених речовин у басейні р. Дунай у межах України в сучасний період.-2018 р.


Викладацька діяльність

Кафедра гідрології і гідроекології географічного факультету Київського Національного університету імені Тараса Шевченка :

Осадча Н.М. спецкурс «Екологічне управління якістю поверхневих вод» - бакалаври,

Осадча Н.М. спецкурс «Аналіз антропогенного навантаження річкових басейнів», магістри

Ухань О.О.  курс «Основи гідрохімії» (лабораторні роботи, ІІ курс), бакалаври

Лузовіцька Ю.А. член комісії Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України по Київській області.  


Робота з органами влади України

1.    Осадча Н.М. є членом Науково-технічної ради Держводагентства України

2.    Осадча Н.М., Ухань О.О. – члени міжвідомчої Робочої групи ДСНС з моніторингу вод (розроблення стандартної таблиці оцінки екологічного стану, відпрацювання вагових коефіцієнтів для біологічних параметрів, розроблення типоспецифічних класифікацій для фізико-хімічних показників).


В інтересах центральних органів влади (ЦОВ) розроблено 4 документи для реалізації Плану заходів «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС»:

 1. В інтересах Мінприроди для виконання завдання 1720 Постанови КМУ №1106 від 25.10.2017 р розроблено Методику визначення зон, уразливих до (накопичення) нітратів, яка буде використана для визначення зон, уразливих до забруднення нітратів у ході імплементації Нітратної директиви ЄС.
 2. В інтересах Мінприроди для виконання завдання 1721 Постанови КМУ №1106 від 25.10.2017 р щодо проведення оцінки вразливості підземних і поверхневих вод до забруднення нітратами із сільськогосподарських джерел виконано аналіз зон, чутливих до забруднення нітратами та підготовлено перелік чутливих зон у поверхневих і підземних водах. Встановлено відповідність критеріальній базі та підготовлено перелік точок моніторингу поверхневих вод у системі Гідрометслужби та Держводагенства, за якими буде виділятися чутлива зона. Підготовлено перелік точок моніторингу підземних вод у системі Держгеонадра, за якими буде виділятися чутлива зона.
 3. В інтересах МінАПК для виконання завдання 1721 Постанови КМУ №1106 від 25.10.2017 р щодо проведення оцінки вразливості підземних і поверхневих вод до забруднення нітратами із сільськогосподарських джерел розроблено проект Кодексу кращих методів ведення сільськогосподарських робіт. Вказаний Кодекс є одним із основних інструментів впровадження Нітратної директиви і направлений на зменшення забруднення нітратними сполуками від дифузних джерел.
 4. В інтересах Мінприроди для виконання завдання 1721 Постанови КМУ №1106 від 25.10.2017 р щодо проведення оцінки вразливості підземних і поверхневих вод до забруднення нітратами із сільськогосподарських джерел розроблено План заходів щодо поетапного зменшення рівня забруднення поверхневих та підземних вод нітратами із сільськогосподарських джерел.
 5. В інтересах Держводагентства розроблено Методику оцінки антропогенного навантаження, яка була схвалена на засіданні НТР 23 квітня 2023 р.
 6. В інтересах Мінприроди та Держводагенства розроблено 5 інфографік на тему забруднення Дніпра біогенними елементами: