ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙНАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Головне зображенняУкрГМІ
Підготовка наукових кадрів
Аспірантура
Докторантура
Спеціалізовані вчені ради

Загальна інформація

Український гідрометеорологічний інститут ДСНС України та НАН України

здійснює освітню діяльність у сфері вищої освіти на ІІІ освітньо-науковому рівні з галузі знань «10 – Природничі науки» та проводить на конкурсній основі набір до аспірантури з підготовки докторів філософії з відривом та без відриву від виробництва

за спеціальністю 103 - Науки про Землю


Спеціалізації:

 • гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія
 • метеорологія, кліматологія, агрометеоролія


Інформація для вступників 2024:

Правила прийому
ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДО АСПІРАНТУРИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 103 НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ на здобуття вищої освіти третього освітньо-наукового рівня (доктор філософії) 2023
ДОСЛІДНИЦЬКА ПРОПОЗИЦІЯ: ВИМОГИ та ЗРАЗОК для вступників до аспірантури
РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК ВСТУПНИКІВ ДО АСПІРАНТУРИ 2023
Розклад занять


Вступники до аспірантури подають:

 • заяву вступника на ім’я директора Інституту
 • особовий листок з обліку кадрів та автобіографією
 • копію диплома про вищу освіту та додаток до нього
 • копію паспорта
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних
 • список опублікованих наукових праць і винаходів або реферат з обраної наукової спеціальності
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-У
 • дві фотокартки


Паспорт, диплом про вищу освіту та військовий квиток подаються вступниками особисто. Документи приймаються до 8 вересня поточного року.


Вступні випробування до аспірантури складаються з:

 • вступного іспиту із спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності).
 • вступного іспиту з іноземної мови (в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів Test
 • of English as a Foreign Language (TOEFL), або International English Language Testing System (IELTS), або сертифікатом Сambridge English (FCE, CAE, CPE) на рівні не нижче В2, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови.
 • При визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим баломвступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їхньому дипломі, можуть бути призначені додаткові вступні випробування
 • презентації дослідницької пропозиції.


Додаткову інформацію щодо умов складання вступних іспитів з іноземної мови можна знайти за посиланнями http://langcenter.kiev.ua


Документи приймаються за адресою:

03028, м.Київ, Проспект Науки, 37

Кабінет № 26, 34

+38 044 525 12 50

+38 044 525 86 93

+38 044 525 86 53

Нормативна база

Закон України «Про освіту»
Закон України «Про вищу освіту»
Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність»
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» від 23 березня 2016 року № 261
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29 квітня 2015 року № 266
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» від 1 березня 1999 року № 309
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів» від 24 липня 2013 року № 567 (зі змінами)
Постанова Кабінету Міністрів України «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» від 06 березня 2019 року № 167
Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації» від 12 січня 2017 року № 40
Етичний кодекс ученого УкраїниПоложення про порядок реалізації права на академічну мобільність
Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання стипендіального забезпечення» від 28 грудня 2016 р. № 1050

Освітньо-наукова програма

Освітньо-наукова програма

Освітньо-наукова програма за спеціальністю 103 Науки про Землю, 2020 рік
Навчальний план, 2023-2024 рік
Сертифікат про акредитацію освітньо-наукової програми


Обов’язкові навчальні дисципліни

ОНД.1.01.01_Іноземна мова професійного спрямування.pdf
ОНД.1.01.02_Філософія.pdf
ОНД.1.01.03_Методологія та організація роботи над дисертацією PhD в галузі природничих наук.pdf
ОНД.1.02.01_Енергетика та динаміка циркуляційних процесів в атмосфер.pdf
ОНД.1.02.02_Моделювання та прогнозування небезпечних гідрологічних явищ_2022.pdf
ОНД.1.02.03_Сучасні проблеми гідрометеорології.pdf
ОНД.1.03_Навчально-педагогічна практика.pdf


Вибіркові навчальні дисципліни

ВНД.2.01.01_Визначення розрахункових гідрологічних характеристик.pdf
ВНД.2.01.02_Моделювання хімічного складу поверхневих вод.pdf
ВНД.2.02.01_Природні та техногенні чинники формування хімічного складу поверхневих вод.pdf
ВНД.2.02.02_Макро- та мікрофізичні процеси в хмарах і їх моделювання.pdf
ВНД.2.03.01_Спеціальні методи оброблення та статистичного аналізу гідрометеорологічної інформації.pdf
ВНД.2.03.02_Сучасні підходи до оцінювання впливу змін клімату на водні екосистеми.pdf

Організація та забезпечення освітнього процесу

Положення про приймальну комісію
Положення про організацію освітнього процесу
Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового рівня)
Положення про визнання результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освіті
Положення про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин
Положення про політику і процедуру врегулювання конфліктних ситуацій
Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти третього рівня права на вибір навчальних дисциплін
Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня
Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти
Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти

Міжнародне співробітництво

Участь аспірантів і молодих учених у міжнародних проєктах

 • Проєкт Enviro-PEEX on ECMWF HPC «Пан-Євразійський експеримент (PEEX) розробка комплексної онлайн-інтегрованої модельної платформи та дослідження взаємозв’язків метеорологія – хімія – аерозолі під час моделювання погоди, клімату та складу атмосфери» (“Pan-Eurasian Experiment (PEEX) Modelling Platform research and development for online coupled integrated meteorology-chemistry-aerosols feedbacks and interactions in weather, climate and atmospheric composition multi-scale modelling”), 2018–2020 рр. (асп. Писаренко Л.А., Савенець М.В.).
 • Аспірантка Писаренко Л.А. отримала індивідуальний грант для проведення досліджень із використанням високоефективних комп’ютерних обчислень High Performance Computing Europa-3 (HPC-Europa3) Transnational Access programme на тему «Integrated modelling and analysis of influence of land cover changes on regional weather conditions/patterns» (2020-2021) , брала участь в проєкті Enviro-PEEX on ECMWF HPC «Пан-Євразійський експеримент (PEEX) розробка комплексної онлайн-інтегрованої модельної платформи та дослідження взаємозв’язків метеорологія – хімія – аерозолі під час моделювання погоди, клімату та складу атмосфери».
 • Аспірантка Чигарева А.Ю. брала участь у проєкті Світового банку «Оцінка впливу, можливостей та пріоритетів для України у зв’язку зі зміною клімату» (Оцінка зміни клімату в Україні до 2030, 2050, 2100 рр. за різних сценаріїв РТК).
 • Аспірантка Чигарева А.Ю. пройшла навчання в осінній онлайн школі по використанню кліматичних даних для оцінки впливів “IS-ENES3 (Infrastructure for the European Network for Earth System Modelling) virtual Autumn School on Climate data use for impact assessments”, 04.11.2020 – 11.12.2020.
Велика Британія

Портсмутський університет, Велика Британія

Проведення досліджень на озерах у зоні відчуження ЧАЕС

Угода про проведення досліджень за проєктом «Відновлення Чорнобильськог о ландшафту: оцінка для ремедіації та управління» iCLEAR

Продовжувалися спостереження на озерах у зоні відчуження ЧАЕС, здійснено систематизацію даних спостережень за роки після аварії на ЧАЕС. Участь у наукових семінарах, які було проведено в Україні за фінансової підтримки бюджету проєкту

Казахстан

Регіональний екологічний центр Центральної Азії

Системи моніторингу за станом та розвитком основних сільськогосподар ських культур країн Центральної Азії: Казахстану, Узбекистану та Туркменістану

Міжнародний проєкт CAREC (ДОГОВІР # CCSE-2019-C- 055) 2020-2021рр.

Прототипування візуалізації даних (метеорологічні, фенологічні, модельні, статистичні) відносно часового ряду (графіки). Інтегрування графіків у Веб-інтерфейс СGMS- CA.Розробка структури бази даних з урахуванням їхньої специфіки.Реалізація модуля прогнозування врожайності на основі переданих алгоритмів (множинна регресія)

Німеччина

Технічний університет Дрездена

Управління транскордонним и річковими басейнами

Грантова угода між Технічним університетом Дрездена та УкрГМІ ДСНС та НАН України. Проєкт«Management of Transboundary Rivers between Ukraine, Russia and the EU – Identification of Science-Based Goals and Fostering Trilateral Dialogue and Cooperation» Термін дії – вересень 2016 р. – вересень 2018 р. (подовження до лютого

2020 р.)

На основі зібраної та проаналізованої інформації підготовлено рекомендації з розроблення та впровадження заходів, спрямованих на покращення національної системи моніторингу поверхневих вод у відповідності з міжнародними стандартами, а також рекомендації покращення системи інформаційного забезпечення, включаючи обмін первинною інформацією, результатами прогнозних розрахунків тощо.

Фінляндія

Університет Гельсінкі

Пан-Євразійський експеримент Pan-Eurasian Experiment (PEEX).Дослідження та розробка платформи моделювання для онлайн- поєднаних інтегрованих метеорологічно- хімічних аерозольних зворотних зв'язків та взаємодії в багатовимірному моделюванні погоди, клімату та складу атмосфери

Проєкт Enviro-PEEX on ECMWF HPC Термін дії – 2018 – 2020 рр.

Практичні аспекти встановлення та роботи з моделлю Enviro- HIRLAM/ HARMONIE. Налаштування модельних характеристик для можливості застосування на території України. Аналіз розповсюдження чорного вуглецю в результаті природних пожеж.Публікація: Savenets M., Osadchyi V., Oreshchenko A., Pysarenko L.

Air Quality Changes in Ukraine during the April 2020 Wildfire Event.

Geographica Pannonica.

2020. Vol. 24

doi: 10.5937/gp24-27436

Японія

Інститут радіоактивності навколишнього середовища Університету Фукусіми (IER)

Центр досліджень в галузі навколишнього середовища і динаміки ізотопів Університету Цукуби (CRIED)

Спільні дослідження довготривалих наслідків радіоактивного забруднення водних систем після аварій на Чорнобильській АЕС і АЕС Фукусіма Дайчі

Проєкт SATREPS«Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development» («Науково технічні дослідження для сталого розвитку») Термін дії – 2017–2021 рр.

Результати вивчення параметрів змиву радіонуклідів з водозборів на експериментальних стокових майданчиках “Рудий Ліс”, “Копачі”, “Корогод”, водозборах річок Сахан та Брагінка, у водоймі-охолоджувачі ЧАЕС, озерах зони відчуження ЧАЕС і зони навколо АЕС Фукусіма Дайчі

Контакти відділу аспірантури

Проїзд м. Деміївська до зупинки «Гідрометеорологічна»

Автобус №20, 27, 52 / Тролейбус №1, 11

03028, м.Київ, Проспект Науки, 37

Кабінет №26, 34


Учений секретар - Мостова Ніна Михайлівна

+38 (044) 525 86 53

Консультант - Чорноморець Юлія Олександрівна

+38 (044) 525 86 93


В Українському гідрометеорологічному інституті ДСНС України та НАН України діє "Електронна скринька довіри", на яку кожен може повідомити важливу інформацію для забезпечення функціонування безпечного освітнього середовища та покращення діяльності нашого Інституту.


Усі повідомлення (у тому числі анонімні) які надійдуть на електронну скриньку, будуть уважно вивчені та опрацьовані. Адміністрація Інституту гарантує повну конфіденційність.